PERSONDATAPOLITIK FOR TEAM FOG NÆSTVED (TFN BASKET A/S)

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi i Team FOG Næstved (TFN) behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG

I TFN er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig.

Team FOG Næstved
TFN Basket A/S
CVR: 31430445
Mosevej 12, 4700 Næstved

www.teamfog.dk
hvl@91.210.58.4

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

TFN behandler persondata om den enkelte i forbindelse med sponsorater, billetkøb og forbrug af vores services.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Som bruger af TFN’s ydelser kan vi indsamle følgende oplysninger om dig, når relevant:
Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, billeder.

TFN indsamler eller registrerer ikke personfølsomme data i vores systemer.


KILDER

Vi modtager udelukkende oplysninger om dig fra dig selv eller i tilfælde af sponsorater dig selv.

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

TFN opbevarer og benytter kontaktoplysninger på samarbejdspartnere til kommunikation omkring aktiviteter i forbindelse med det købte sponsorat samt udsendelse af nyhedsbreve og generelle informationer om TFN.

TFN videregiver ikke oplysninger til tredjemand udenfor sponsorkredsen uden forudgående og særskilt aftale.

SAMTYKKE

Underskrift af samarbejdsaftale betragtes som samtykke til, at vi kan opbevare kontaktoplysninger på de ansvarlige for sponsoratet samt på de øvrige personer, virksomheden udpeger.

Opbevaring af oplysninger i forbindelse med billetkøb sker af den til enhver tid værende billetleverandør.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, e-mail service og finansielle institutioner) samt offentlige myndigheder.

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/SØS

Såfremt TFN videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU/EØS, sikrer TFN dette sker på forsvarlig vis. Oplysningerne vil kun blive videregivet i forbindelse med personens deltagelse i aktiviteter udenfor EU/EØS.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen. Persondata slettes, når denne ikke længere er nødvendig i forbindelse med TFN’s services eller for at opfylde bogføringskrav.

SIKKERHED

TFN beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil TFN underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

– Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

– Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

– Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

– Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du kontakte TFN på ovenstående kontaktoplysninger.

– Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

– Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte TFN.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

25. maj 2018